Αξιότιμοι Κύριοι/Κυρίες,

θα είχατε την καλοσύνη να με καθοδηγήσετε, όσον αφορά την κάτωθι περίπτωση:

Εταιρεία Ι.Κ.Ε. με εμπορική δραστηριότητα στην Ελλάδα (εταίροι: Αλλοδαπό Νομικό Πρόσωπο και ημεδαπό Φυσικό Πρόσωπο) προτίθεται να προσλάβει μόνιμο κάτοικο Ελλάδας με: α) καθεστώς τηλεργασίας, β) σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου και γ) πλήρους – πενθήμερης απασχόλησης, με ειδικότητα: Τεχνική Υποστήριξη (Μηχανολόγος Μηχανικός).

Ο εργαζόμενος με τη σύμφωνο γνώμη του (περιγράφεται ρητώς στη σύμβαση εργασίας του εργαζόμενου) κατά το πρώτο έτος πρόσληψης του θα μεταβεί προσωρινά εκτός της έδρας της μόνιμης εργασίας του και συγκεκριμένα στη χώρα που δραστηριοποιείται η μητρική εταιρεία και η οποία είναι εντός Ε.Ε., για λόγους υποστήριξης των δραστηριοτήτων της Ελληνικής εταιρείας. Εκτιμάται ότι θα διαμείνει κατά περιόδους συνολικό διάστημα περίπου έξι μηνών.

(α) Ποιες είναι οι δηλωτικές υποχρεώσεις μιας εταιρείας στην ΕΡΓΑΝΗ, κατά την πρόσληψη ενός εργαζόμενου είτε με καθεστώς τηλεργασίας είτε όχι? Παρακαλώ να γίνει εκτενής αναφορά ως προς τα Έντυπα που πρέπει να υποβληθούν στην ΕΡΓΑΝΗ και σε ό,τι προβλέπεται σε σχέση με την ψηφιακή οργάνωση του χρόνου εργασίας, κ.ο.κ.

(β) Με το άρθρο 67 του Νόμου 4808/2021 η τηλεργασία αναγνωρίζεται πλέον ως η σύγχρονη μορφή απασχόλησης. Ο τηλεργαζόμενος οφείλει να ενημερώνει τον εργοδότη του για τον τόπο παροχής της εργασίας του κάθε φορά; Τί προβλέπεται εάν συμβεί κάποιο ατύχημα στον τηλεργαζόμενο;

(γ) Ο εργαζόμενος ο οποίος έχει προσληφθεί με καθεστώς τηλεργασίας θα μεταβεί και θα διαμείνει στο εξωτερικό προσωρινά οπότε θα απασχοληθεί εκτός της έδρας της μόνιμης εργασίας του. Κατά το διάστημα παραμονής του στο εξωτερικό, θα έχει φυσική παρουσία στις εγκαταστάσεις της μητρικής εταιρείας. Με αυτή τη συνθήκη, εξακολουθεί ο εργαζόμενος να δηλώνεται στην ΕΡΓΑΝΗ σε καθεστώς τηλεργασίας; Αν όχι ποιος είναι ο ενδεδειγμένος τρόπος χειρισμού αυτής της περίπτωσης;

(δ) Κατά το διάστημα παραμονής του εργαζόμενου στο εξωτερικό, δηλώνεται ως χρόνος διαλείμματος ό,τι προβλέπεται στην Ελλάδα ή ακολουθείται το εργατικό δίκαιο της χώρας στην οποία διαμένει προσωρινά? Αναγράφεται στον πίνακα προσωπικού στο πεδίο Παρατηρήσεις κάποιο σχόλιο?

(ε) Κατά το προσωρινό διάστημα παραμονής του εργαζόμενου στο εξωτερικό, το ωράριο εργασίας του εργαζόμενου, θα τροποποιηθεί, λόγω της διαφοράς ώρας που υπάρχει με τη μητρική εταιρεία; π.χ. ωράριο απασχόλησης στην Ελλάδα 08:00πμ-16:00μμ, λόγω διαφοράς 1ώρας (Η ζώνη ώρας στην Ελλάδα είναι 1 ώρα μπροστά) σε σχέση με τη μητρική, το ωράριό του θα πρέπει να τροποποιηθεί σε 09:00πμ-17:00μμ;

(στ) Κατά το προσωρινό διάστημα παραμονής του εργαζόμενου στο εξωτερικό εφόσον ο εργαζόμενος αιτηθεί κανονική άδεια αύτη υποβάλλεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην ΕΡΓΑΝΗ;

(ζ) Εξακολουθούν να ισχύουν: 1) η κάλυψη του κόστους τηλεργασίας που προκαλείται στον εργαζόμενο όπως καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας (σχετική η αριθ. 98490/2-12-2021 ΥΑ) και 2) η γνωστοποιήση από τον εργοδότη στον εργαζόμενο εντός οχτώ (8) ημερών από την έναρξη της τηλεργασίας, των όρων εργασίας που διαφοροποιούνται λόγω της τηλεργασίας;

(η) Κατά το προσωρινό διάστημα παραμονής του εργαζόμενου στο εξωτερικό δύναται ο εργαζόμενος να απασχοληθεί πέραν του συμβατικού ωραρίου του; Αν ναι ποιες δηλωτικές υποχρεώσεις απορρέουν; Παράλληλα, είναι δυνατό από την έδρα της μητρικής να ταξιδέψει προς άλλο προορισμό, πάντα για επαγγελματικούς λόγους;

Θερμή παράκληση να γίνει αναφορά στην εκάστοτε νομοθεσία και οι απαντήσεις εφόσον είναι εφικτό να δοθούν ανά ερώτηση.

Παραμένω στη διάθεσή σας, για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τις ενέργειές σας