Αξιότιμοι Κύριοι/Κυρίες,

θα είχατε την καλοσύνη να με καθοδηγήσετε, όσον αφορά την κάτωθι περίπτωση:

Εταιρεία Ι.Κ.Ε. με εμπορική δραστηριότητα στην Ελλάδα (εταίροι: Αλλοδαπό Νομικό Πρόσωπο και ημεδαπό Φυσικό Πρόσωπο) προτίθεται να προσλάβει μόνιμο κάτοικο Ελλάδας με: α) καθεστώς τηλεργασίας, β) σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου και γ) πλήρους – πενθήμερης απασχόλησης, με ειδικότητα: Τεχνική Υποστήριξη (Μηχανολόγος Μηχανικός).

Ο εργαζόμενος κατά το πρώτο έτος πρόσληψης του θα μεταβεί προσωρινά εκτός της έδρας της μόνιμης εργασίας του και συγκεκριμένα στη χώρα που δραστηριοποιείται η μητρική εταιρεία και η οποία είναι εντός Ε.Ε., για λόγους υποστήριξης των δραστηριοτήτων της Ελληνικής εταιρείας. Εκτιμάται ότι θα διαμείνει κατά περιόδους συνολικό διάστημα περίπου έξι μηνών. Κατά το διάστημα προσωρινής παραμονής του εργαζόμενου στο εξωτερικό, η ελληνική εταιρεία, συμφωνεί με τον εργαζόμενο να του καλύπτει τα συναφή οδοιπορικά έξοδα (αεροπορικά) και έξοδα κινήσεως (στην αλλοδαπή για επαγγελματικούς λόγους): τροφή (10Ευρώ ημερησίως), κατοικία προσωρινής διαμονής (θα συναφθεί μισθωτήριο συμβόλαιο το οποίο θα καλύπτεται απευθείας από την ελληνική εταιρεία), αυτοκίνητο (θα συναφθεί συμβόλαιο μίσθωσης το οποίο θα καλύπτεται απευθείας από την ελληνική εταιρεία), καύσιμα (100€/μηνιαίως).

(α) Θα μπορούσε να θεωρηθεί η εν λόγω προσωρινή μετακίνηση του εργαζόμενου από την Ελλάδα σε χώρα της Ε.Ε. και συγκεκριμένα στην Πορτογαλία ως σύσταση μόνιμης εγκατάστασης της ελληνικής ΙΚΕ στη χώρα αυτή?

(β) Κατά το διάστημα της προσωρινής παραμονής του εργαζόμενου στο εξωτερικό, συνεχίζει να υπάγεται στο ενεργό προσωπικό της ελληνικής εταιρείας η οποία υπολογίζει και αποδίδει στον εργαζόμενο τις συμφωνηθείσες αποδοχές του, ενώ καταβάλλει προς τις δημόσιες ελληνικές αρχές τόσο τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές όσο και τον παρακρατούμενο φόρο μισθωτών υπηρεσιών αντίστοιχα;

(γ) Λόγω προσωρινής παραμονής του εργαζόμενου στο εξωτερικό, απορρέουν τυχόν πρόσθετες φορολογικές και ασφαλιστικές επιβαρύνσεις και κατ’ επέκταση δηλωτικές υποχρεώσεις αντίστοιχα σε δημόσιους φορείς;

(δ) Εκτός από τα έξοδα κινήσεως και τα οδοιπορικά έξοδα, υφίσταται δικαίωμα αποζημιώσεως για κάθε εκτός έδρας διανυκτέρευση όταν, έχει συμφωνηθεί γραπτώς μεταξύ εργοδότου και εργαζομένου ως τόπος παροχής της εργασίας όλη η Ελλάδα και το εξωτερικό? Στον υπολογισμό της εκτός έδρας διανυκτέρευσης συμπεριλαμβάνονται και τα Σαββατοκύριακά, π.χ. διανυκτέρευση εκτός του νόμιμου τόπου εργασίας του εργαζόμενου από 01/12/2023-31/12/2023, υπολογίζονται μόνο οι εργάσιμες ημέρες (19 ημέρες) πλην των αργιών (στη συγκεκριμένη περίπτωση εορτές των Χριστουγέννων) και των Σ/Κ? Η πρόσθετη αυτή αμοιβή της εκτός έδρας εργασίας υπολογίζεται επί του νόμιμου ή δύναται να υπολογιστεί και επί του καταβαλλόμενου μισθού; Η πρόσθετη αποζημίωση για εκτός έδρας διανυκτέρευση υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές και φορολογικές κρατήσεις;

(ε) Δύναται να θεωρηθεί παροχή σε είδος η παραχώρηση κατοικίας και αυτοκινήτου στον εργαζόμενο λόγω πρόσκαιρης μετακίνησης του στο εξωτερικό, στο πλαίσιο της εργασίας του για αποκλειστικές υποθέσεις της εταιρείας, την περίοδο αυτή;

(στ) Το διάστημα πρόσκαιρης μετακίνησης του εργαζόμενου στο εξωτερικό, στο πλαίσιο της εργασίας του, το οποίο δεν δύναται να προσδιοριστεί ακριβώς και θα είναι σε κάθε περίπτωση διακοπτόμενο, θα πρέπει να αναγράφεται / προβλέπεται στη Σύμβαση Εργασίας του; Αν δεν προβλέπεται θα πρέπει να συνταχθεί κάποια πρόσθετη πράξη;

(ζ) Θα πρέπει να γνωστοποιηθεί η προσωρινή μετάβαση και παραμονή του εργαζόμενου στον ασφαλιστικό φορέα ΕΦΚΑ για να του εκδοθεί κάποιο δικαιολογητικό / έντυπο το οποίο θα δύναται να χρησιμοποιήσει εντός Ε.Ε. σε περίπτωση που απαιτηθεί να νοσηλευτεί;

Θερμή παράκληση να γίνει αναφορά στην εκάστοτε νομοθεσία και οι απαντήσεις εφόσον είναι εφικτό να δοθούν ανά ερώτηση.

Παραμένω στη διάθεσή σας, για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τις ενέργειές σας