Αλλοδαπή (αγγλική) Εταιρία ιδιοκτησίας ακινήτου στην Ελλάδα, με ΑΦΜ από ΦΑΕΕ Αθηνών και μη τήρηση βιβλίων λόγω μη απόκτησης εισοδήματος στην Ελλάδα, αγοράζει δύο αγροτεμάχια. Εν συνεχεία ιδρύει υποκατάστημα το 2022 και αρχίζει να τηρεί διπλογραφικά βιβλία. Κατόπιν, ξεκινάει ανέγερση στο ένα αγροτεμάχιο το 2023.΄ Η ολιγόμηνη χρήση από την ίδρυση του υποκαταστήματος έως 31/12/2022 έχει ολοκληρωθεί και η δήλωση Φ.Ε. 2022 έχει υποβληθεί χωρίς να έχουν περαστεί στο μητρώο παγίων και στα λογιστικά βιβλία τα αγροτεμάχια.

1.Θεωρούμε ότι τα αγροτεμάχια κανονικά έπρεπε να περαστούν στο μητρώο παγίων και στο λογαριασμό 10 του λογιστικού σχεδίου (ΕΓΛΣ). Αποσβέσεις ούτως ή άλλως δεν υπολογίζονται, οπότε δεν αναγνωρίζεται φορολογικά κάποια δαπάνη (όπως επιβάλει άλλωστε και το γεγονός ότι αποκτήθηκαν πριν την τήρηση βιβλίων). Είναι σωστές αυτές οι παραδοχές;

2.Τώρα που έχουν κλείσει ο ισολογισμός και η δήλωση Φ.Ε. 2022 (πρώτη ολιγόμηνη χρήση με τήρηση βιβλίων), είναι λάθος να γίνει η καταγραφή των αγροτεμαχίων με ημερομηνία πχ 1/1/2023 στα βιβλία;

3.Η χρέωση του λογ/μού 10 αγροτεμάχια θα ακολουθηθεί από πίστωση τίνος λογαριασμού; του 48-Λογμ/μός Σύνδεσης με Κεντρικό;

Ευχαριστώ