Γαλλική Ανώνυμη Εταιρία μεταφέρει την φορολογική της κατοικίας εντός του 2023 στην Ελλάδα.

Η Εταιρία έχει ως περιουσία κυρίως αλλοδαπά χρηματοοικονομικά προϊόντα (Αμοιβαία Κεφάλαια, ομόλογα, μετοχές και λοιπούς τίτλους) τα οποία διαχειρίζονται 2 τράπεζες του εξωτερικού, προβαίνοντας σε συχνές αγορές και πωλήσεις.

Α. Σχετικά με τη λογιστική αντιμετώπιση αυτών:

Αρχικά θα καταχωρηθεί η απογραφή έναρξης με βάση το ισοζύγιο που μας έχει αποσταλεί από τη Γαλλία με ημερομηνία της ημερομηνία μεταφοράς της έδρας.

Εν συνεχεία, μπορούν να παρακολουθούνται στο ισοζύγιο συγκεντρωτικά οι τίτλοι, πχ ανά είδος τίτλου (1 λογαριασμός ομόλογα, 1 λογαριασμός μετοχές, 1 λογαριασμός Αμοιβαία) και όχι κάθε μεμονωμένος τίτλος ξεχωριστά; Στην περίπτωση αυτή θα τηρείται σε άλλο μέρος, σε εξωτερικό συνεργάτη στη Γαλλία, το αναλυτικό χαρτοφυλάκιο και θα μας ενημερώνουν για κάθε κέρδος και κάθε ζημία από πώληση τίτλου. Το κάθε κέρδος ή ζημία ανά συναλλαγή πρέπει να καταχωρείται μεμονωμένα ή μπορεί να γίνεται συγκεντρωτικά πχ ανά μήνα/έτος; Επίσης θα μας συντάσσουν απογραφή στο τέλος του έτους.

Υπάρχει κάτι άλλο που μας διαφεύγει σχετικά με τη λογιστική παρακολούθηση που να αποτελεί ιδιαιτερότητα της περίπτωσης;

Β. Σχετικά με τη φορολογική αντιμετώπιση

Η ελληνική φορολογική χρήση 2023 αρχίζει προφανώς μετά την ημερομηνία μεταφοράς της έδρας;

Εκτός από το κέρδος ή τη ζημία που θα εγγράφεται για τις πωλήσεις και θα φορολογείται βάσει του άρθρου 42

υπάρχει κάτι που πρέπει να λάβουμε υπόψη; Ευχαριστώ