Καλησπέρα σας,

εταιρία αξιοποίησης ακινήτων αποφασίζει με ημερομηνία 31/8/2023 διάσπαση του τουριστικού της κλάδου με σύσταση νέας Μ.Α.Ε. βάσει των άρθρων 54 -74 του Ν. 4601/2019 σε συνδυασμό με αυτές του άρθρου 54 του Ν.4172/2013 και η αποτίμηση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 17 του Ν.4548/2018. Επισυνάπτεται ο Ισολογισμός 31/8/2023 του διασπώμενου κλάδου.

Το ποσό προς κεφαλαιοποίηση 919.973,57€ είναι στην ουσία η διαφορά Ενεργητικού Παθητικού του εισφερόμενου κλάδου.
Παρακαλώ για τα παρακάτω:
1. Απο 1/9/2023 εως ημερομηνίας ολοκλήρωσης διάσπασης οι πράξεις θα φορολογηθούν στην διασπώμενη ή αφορούν την νεοσύστατη ΜΑΕ;
2. Ποιές οι διαδικασίες γνωστοποίησης ΓΕΜΗ & ΑΑΔΕ
3. Παρακαλώ για τις αναλυτικές λογιστικές εγγραφές ανα στάδιο διασπώμενης και νεοσύστατης ΜΑΕ.