Διαχειριστής ΙΚΕ (Μονοπρόσωπης ή Πολυπρόσωπης) είναι δυνατόν να εργάζεται ως μισθωτός στην ΙΚΕ? Με ποιόν άλλο μπορεί να λαμβάνει αμοιβή για τις υπηρεσίες του στην ΙΚΕ? Ποιές οι υποχρεώσεις τις εταιρείας σε κάθε περίπτωση? Παρακαλώ να εκθέσετε αναλυτικά για όλες τις περιπτώσεις.