Ατομική επιχείρηση με διπλογραφικά βιβλία στις 31/12/2022 , θέλει να διαγράψει λογιστικά και όχι φορολογικά υπόλοιπα πελατών τα οποία είναι ανείσπρακτα, είναι πριν το 2017 , δεν έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες ( διαταγή πληρωμής κ.λ.π. ) και δεν εκπίπτουν φορολογικά . Μπορεί η επιχείρηση να τα διαγράψει αυξάνοντας τον λογαριασμό ΕΓΛΣ ζημίες χρήσεως απευθείας ? Επίσης υπάρχουν υπόλοιπα προμηθευτών και επιταγών πληρωτέων που είναι και αυτά πριν το 2017 , δεν τα διεκδίκησαν . Μπορεί η επιχείρηση να τα διαγράψει μειώνοντας το λογαριασμό ΕΓΛΣ ζημίες χρήσεως απευθείας ? Η διαγραφή αυτή προμηθευτών και επιταγών πληρωτέων θα είναι κέρδη , το οποία θα πρέπει να φορολογηθούν ?