Σε μια ΑΕ κεφάλαιο 100.000 με μετοχές 100.000 ονομαστικής αξίας 1 ευρώ,η μετοχική σύνθεση έχει ως εξής
Φυσικό πρόσωπο Α 80%
Φυσικό πρόσωπο Β 10%
Νομικό πρόσωπο Ανώνυμος εταιρεία 10% για συντομία α.ε
Η ΑΕ θέλει να αγοράσει της μετοχές το 10% από την α.ε μέτοχο στην ονομαστική αξία.
Λογικά θα χρεώσει τον λογαριασμό 34 (10.000 ευρώ) σε πίστωση ταμείου.
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1)Το μετοχικό κεφάλαιο θα είναι πάλι 100.000 ευρώ?
2)Σε περίπτωση που θέλει να της ακυρώσει ποια είναι η διαδικασία?
3)Σε περίπτωση ακύρωσης φορολογείτε η αξία των μετοχών και ποια εγγραφή θα κάνει?? χρέωση 40 σε πίστωση 34??
Ποια άλλα φορολογικά θέματα πρέπει να προσέξουμε?
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.