ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ με αντικείμενο εκμετάλλευσης Ιστιοπλοϊκού σκάφους 12μ. ενοικιαζόμενο άνευ κυβερνήτου έχει ήδη καταθέσει τα έντυπα Ε3 και Ν.
Εις το έντυπο Ν κατά τον φορολογικό Νόμο (φορολογία πλοίων) εις τον Κωδικό 024 δηλώνεται το σύνολον των κερδών και στον Κωδικό 599 τα έσοδα απαλλασομένων (παρ.14 και 15 άρθρο 72 ν4172/2013) οπότε το αποτέλεσμα είναι ΜΗΔΕΝ.

Δεδομένου ότι η φορολογική διαδικασία των πλοίων διαφέρει από την Λογιστική διαδικασία ερωτάται:

1) Έχουν γίνει οι λογιστικές εγγραφές σχετικός (ΚΩΔ 529), εντύπου Ε3 κέρδος 101.715,63 όπου μετά την έγκριση του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων από το κέρδος θα αφαιρεθεί η ζημία των δύο προηγουμένων ετών ποσού 17.003,58;

2) Θα αφαιρεθεί το τακτικό αποθεματικό (101715,63 χ 5%) 5085,79 και το υπόλοιπον [101715,63-17003,58-5085,79] 79626,26; Κατά την Γενική Συνέλευση έγκρισης του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης του 2022 το εναπομείναν κέρδος 79626,26 θα αχθεί α) εις νέον, β) η θα διατεθεί ως μέρισμα με την καταβολή του 5% στον μοναδικό εταίρο ο οποίος στην δήλωση του 2023 θα το παρουσιάσει ως αφορολόγητο έσοδο;

Σας ευχαριστούμε και περιμένουμε τις απαντήσεις σας