Είναι υπόχρεοι οι συνδυασμοί που συμμετέχουν στις αυτοδιοικητικές εκλογές Α και Β βαθμού να εγγραφούν στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων;

Αν ναι ποια στοιχεία πρέπει να καταχωρηθούν;