Α) Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με αντικείμενο εργασιών Υπηρεσίες είσπραξης λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνίας, internet, ύδρευσης κλπ (ΚΑΔ 82.91.12.03), εισπράττει από πελάτες της χρηματικά ποσά για:

-Την πληρωμή των ανωτέρω λογαριασμών τους,

-Την πληρωμή φορολογικών & ασφαλιστικών υποχρεώσεων τους,

-Την πληρωμή ασφαλιστηρίων συμβολαίων τους.

Β) Για κάθε πληρωμή που πραγματοποιεί η εταιρεία χρεώνει τον πελάτη της με αμοιβή, ας υποθέσουμε, 1,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, καθόσον η απαλλαγή του άρθρου 22 (περ.κε’) δεν περιλαμβάνει τις εισπράξεις απαιτήσεων τρίτων (σχετική και η Π.4336/3162/Εγκ.10/10.7.1987).

Γ) Οι καταβολές των χρημάτων από τους πελάτες προς την εταιρεία, προκειμένου η εταιρεία να προχωρήσει στις πληρωμές των λογαριασμών τους, γίνονται είτε με μετρητά είτε με χρέωση των πιστωτικών/χρεωστικών καρτών τους.

Για παράδειγμα, πελάτης προσκομίζει 3 λογαριασμούς προς πληρωμή (Ηλεκτρικού ρεύματος, Ύδρευσης & Τηλεφωνίας) και 2 πληρωμές φορολογικών υποχρεώσεων (Δόση Φ.Ε. και ΕΝΦΙΑ) συνολικής αξίας 500,00€ και καλείται να καταβάλει στην εταιρεία 505,00€ (500,00€ για τις υποχρεώσεις του και 5,00€ για την αμοιβή της εταιρείας για τις 5 πληρωμές). Τα 505,00€ τα καταβάλει στην εταιρεία είτε με μετρητά είτε με χρέωση της πιστωτικής/χρεωστικής του κάρτας.

Δ) Περαιτέρω, υπάρχουν δύο στάδια κατά τα οποία η εταιρεία υποχρεώνεται να καταβάλει τραπεζικές προμήθειες – έξοδα, τα οποία επιθυμεί να μετακυλίει στους πελάτες της διότι, ενίοτε, τα έξοδα αυτά μπορεί και να υπερβαίνουν την αμοιβή της εταιρείας.

Πιο συγκεκριμένα (στη βάση των εισπράξεων – πληρωμών του ανωτέρω παραδείγματος Γ):

Δ1) Εάν ο πελάτης επιλέξει να καταβάλει τα 505,00€ προς την εταιρεία με χρέωση της πιστωτικής/χρεωστικής του κάρτας, τότε η τράπεζα κατά την απόδοση των χρημάτων στην εταιρεία παρακρατεί προμήθεια 0,8%, ήτοι 4,04€ και της αποδίδει καθαρά 500,96€.

Δ2) Επίσης, κατά την πληρωμή των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος, ύδρευσης και τηλεφωνίας, η τράπεζα χρεώνει προμήθεια – έξοδα πληρωμής 0,50€ ανά πληρωμή, ήτοι για τις 3 αυτές πληρωμές 1,50€ συνολικά.

Σημείωση: Τα ανωτέρω έξοδα καταχωρούνται στα βιβλία της εταιρείας μιας και καταγράφονται στις κινήσεις των τραπεζικών της λογαριασμών από τους οποίους πληρώνει για λογαριασμό των πελατών της.

Ερώτημα: Εάν η εταιρεία επιλέξει να μετακυλήσει στους πελάτες της τα ανωτέρω έξοδα 4,04€ και 1,50€, θα πρέπει να επιβαρύνει τη χρέωση αυτή επιπλέον με ΦΠΑ 24%?