Καλησπέρα σας ,

Εμπορική επιχείρηση χονδρικού εμπορίου, με διπλογραφικά βιβλία, υπαγόμενη στο ΦΠΑ , έχει ως δευτερεύουσα δραστηριότητα μισθώνει ακίνητο , ώστε να το εκμεταλλευτεί με υπεκμίσθωση μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας βάσει του άρθρου 111, ν. 4446/2016 ( airbnb ,booking) , απαλλασσόμενη του ΦΠΑ.

α) τι φορολογικά παραστατικά πρέπει να εκδίδει για τις μισθώσεις σε ιδιώτες καθώς και επαγγελματίες ( η airbnb εκδίδει προς ιδιώτες παραστατικό για την μίσθωση αλλά θα πρέπει να απεικονιστεί και στα βιβλία της εταιρείας το σχετικό έσοδο) , όσον αφορά την δευτερεύουσα δραστηριότητα ( με δεδομένο ότι δεν έχει φορολογικό μηχανισμό) και πως διαβιβάζονται αυτά τα έσοδα στο my data ;

β) η επιχείρηση παρακολουθεί σε διακριτούς λογ/σμου και τα έσοδα και τα έξοδα από τις δύο διαφορετικές δραστηριότητες ( υπαγόμενη και μη στο ΦΠΑ) και δεν έχει κοινές δαπάνες , πρέπει διενεργήσει prorata , ή αρκεί ο διαχωρισμό και η μη εκπεσιμότητα του ΦΠΑ δαπανών της δευτερεύουσας δραστικότητας;

Ευχαριστώ εκ των προτέρων