Καλησπέρα σας. Ατομική επιχείρηση χωρίς προσωπικό το 2021 προχώρησε σε πρόσληψη εργαζομένης πλήρους απασχόλησης στις 19/8/2022 δηλαδή είχαμε αύξηση του μέσου όρου απασχολούμενου προσωπικού πέρα των 3/12 που απαιτείται (ολόκληρα 4/12 από Σεπτέμβριο+ η αναλογία των ημερών του Αυγούστου ισούται με 0,3709676 όπως και σωστά εμφανίζεται στο Εργάνη) Όμως μην έχοντας λάβει κάποιο μήνυμα από την ΑΑΔΕ, μη μπορώντας να κάνουμε ένσταση στο Εργάνη (αφού τα ποσά ήταν σωστά) και μετά από ατελείωτη ταλαιπωρία τηλεφωνικών επικοινωνιών (η Εργάνη μετέθετε τις ευθύνες στην ΑΑΔΕ και αντίστροφα) λάβαμε από την ΑΑΔΕ την παρακάτω απάντηση:
«Κατόπιν ελέγχου της υπηρεσίας μας διαπιστώθηκε ότι, από τα στοιχεία του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ το φορολογικό έτος 2021 ήταν κενό και το φορολογικό έτος 2022 0,3709676. Βάσει της παραγράφου 6 του άρθρου 3 της απόφασης Α. 1040/2023 ‘’Κατά τον υπολογισμό του μέσου όρου απασχολούμενων, ποσοστά μικρότερα του 0,5 στρογγυλοποιούνται προς τα κάτω και ποσοστά μεγαλύτερα ή ίσα του 0,5 στρογγυλοποιούνται προς τα πάνω.’’.». Το φορολογικό έτος 2021 ο μέσος όρος απασχολούμενων ήταν (0) Το φορολογικό έτος 2022 ο μέσος όρος απασχολούμενων ήταν 0,3709676. Συνεπώς, βάσει της παραπάνω απόφασης η στρογγυλοποίηση γίνεται προς τα κάτω άρα = (0) Σύμφωνα με τα αρχεία της ΕΡΓΑΝΗ και κατ΄ εφαρμογή της ως άνω απόφασης η αύξηση του προσωπικού πλήρους απασχόλησης είναι μικρότερη του 25% .

Δηλαδή σύμφωνα με την απάντηση τους θα πρέπει η πρόσληψη να είχε γίνει πάνω από ένα εξάμηνο? Παρακαλώ θα ήθελα να μας γνωρίσετε και τη δική σας άποψη επί του θέματος