Εργολάβος οικοδομών έχει δαπανήσει εντός του 2022 για ανέγερση οικοδομής ποσό π.χ. 500.000.

Το έργο είναι σε εξέλιξη (περατώνεται 12/2023) . Έχει εισπράξει εντός του 2022 ποσά έναντι εργασιών από αγοραστές (π.χ. 400.0000 ). Τα χρήματα που αποδεδειγμένα έχουν εισπραχθεί μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κάλυψη του τεκμηρίου ανέγερσης ?