Θα ήθελα να ρωτήσω τι απαιτείται για να είναι σύννομη η οριστική διαγραφή απαιτήσεων στα πλαίσια αμοιβαίας συμφωνίας, χωρίς δικαστικό συμβιβασμό?
Προσωπική εταιρεία επιθυμεί να προβεί σε συμφωνία με προμηθευτή για την διαγραφή μέρους ή του συνολικού χρέους προς αυτόν. Πρέπει εδώ να σημειώσω ότι ο προμηθευτής ήταν ατομική επιχείρηση η οποία έχει προβεί σε διακοπή δραστηριότητας.
1.Μπορεί να διενεργηθούν περισσότερες της μία, συμφωνίες, έτσι ώστε να υπάρξει σταδιακή απόσβεση μέσα στα επόμενα έτη?(δλδ αν το οφειλόμενο ποσό είναι 300.000,00 να διενεργηθούν τρείς συμφωνίες για τα απόμενα τρία έτη,100.000,00 έκαστο)
2.Μπορεί να γίνει οριστική διαγραφή που θα περιλαμβάνει και το αντίστοιχο ΦΠΑ?
3.Η εταιρεία τηρεί διπλογραφικά, θα μπορούσατε να με διαφωτίσετε με τις σχετικές εγγραφές?