Σύμφωνα με απάντηση σας σε παλιότερο ερώτημα συναδέλφο(25/03/2021) Η συναλλαγή με την microsoft Ireland για το δικαίωμα χρήσης του ms office εμπίπτει στην έννοια του δικαιώματος (άρθρο 38 Ν.4172/2013) και ισχύουν οι διατάξεις περί παρακράτησης φόρου των άρθρων 62 και 64 του Ν.4172/2013 (σχετ. η εγκ. ΠΟΛ.1042/2015).
Επιπλέον στις πληρωμές δικαιωμάτων (Royalties) από την Ελλάδα προς εταιρείες της Ιρλανδίας, υφίσταται παρακράτηση φόρου σε ποσοστό 5% και όχι 20%.
Σας παρακαλώ θα θέλαμε να μας ενημερώσετε πως γίνεται η πληρωμή του παραπάνου φόρου, ποιο είναι το είδος αποδοχών που πρέπει να συμπληρώσουμε στην βεβαιώση αποδοχών τόκων μερισμάτων και δικαιωμάτων, εφόδων απαιτείται;