Επιχείρηση (Ατομική) μπορεί να στείλει εργαζόμενο της ,με την σύμφωνη γνώμη του, σε ξενοδοχείο στην Ελβετία , να απασχοληθεί για δύο μήνες, οι αμοιβή του θα καταβάλλεται από τον Έλληνα εργοδότη, αντίστοιχα θα εκδίδει ΤΠΥ στην επιχείρηση της Ελβετίας.

1. Προβλέπεται τέτοια ενέργεια; και αν ναι ποιες διαδικασίες πρέπει να γίνουν; από πλευράς του Έλληνα εργοδότη και του εργαζόμενου.

2. Το ΤΠΥ που θα εκδίδει στην επιχείρηση της Ελβετίας θα περιέχει ΦΠΑ;