Ανώνυμη εταιρεία εμφανίζει την ακόλουθη εικόνα στον λογ. 42

«ΚΕΡΔΗ ΕΙΣ ΝΕΟ ΜΕΧΡΙ 31/12/2019» 70.000 ευρώ

«ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ 1/1/2020 ΩΣ 31/12/2021» 115.000 ευρώ

«ΚΕΡΔΗ ΕΙΣ ΝΕΟ ΧΡΉΣΗΣ 2022» 60.000 ευρώ

Βάσει των ανωτέρω δεδομένων και σύμφωνα με όσα ισχύουν με τον ν. 4548/2018 είναι δυνατή η διανομή μερίσματος 15.000 ευρώ? ή

Είναι υποχρεωτικό να καλυφθούν κατ αρχήν οι ζημιές των χρήσεων 2020-2021 με κέρδη επομένων χρήσεων και στη συνέχεια να αποφασιστεί διανομή μερίσματος ?