Οντότητα Α , έχει αναθέσει σε τρίτο Β, την διακίνηση των εμπορευμάτων της . Κατά την αποστολή τους σε πελάτη απωλέσθηκε ποσότητα , από τον μεταφορέα . Για την είσπραξη της σχετικής αποζημίωσης ο Β εξέδωσε τιμολόγιο άνευ ΦΠΑ προς τον μεταφορέα , με το αναλογούν χαρτόσημο , και εισέπραξε την αποζημίωση βάση της σχετικής μεταξύ τους σύμβαση , με την οντότητα Α . Στη συνέχεια καλείται να καταβάλλει το ποσό στην Ελληνική οντότητα.
Παρακαλώ ενημερώστε με αν , για την είσπραξη του ποσού της Α από τον Β , πρέπει να εκδοθεί τιμολόγιο με ΦΠΑ , καθώς όπως προανέφερα έχει ήδη καταβληθεί το χαρτόσημο της αποζημίωσης του μεταφορέα προς τον Β και έχει αποδοθεί από αυτόν το αναλογούν χαρτόσημο .
Ευχαριστώ εκ των προτέρων για την άμεση απάντησή σας