Εταιρεία ΕΠΕ υπέγραψε δύο Προνομιακά προγράμματα τα οποία αποτελούν λογαριασμό επένδυσης και Κάλυψης ζωής

Μας αποστέλλονται κάθε έτος δύο όμοιοι πίνακες « ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ – ΑΣΦΑΛΊΣΤΡΩΝ» με τα παρακάτω :

10142 Πρόσκαιρη Ασφάλιση Ζωής ποσό= 7,99 ευρώ

70037 Λογαριασμός επένδυσης «Ασφάλιστρο επενδυτικού σκέλους» ποσό= 2.483,96 ευρώ

Εισφορά υπέρ εγγυητικού κεφαλαίου ποσό 8,06 ευρώ

Φόρος ασφαλίστρων 0,00 Ευρώ

Συνολικό ποσό ασφαλίστρων ποσό 2.500,01 ευρώ

Περιγράφετε αναλυτικά τα παρακάτω

· Το ποσό των 7,99 ευρώ αφορά το ετήσιο ασφάλιστρο

· Το ποσό 2.483,96 ευρώ αφορά Λογαριασμό επένδυσης ,είναι το Ασφάλιστρο Επενδυτικού σκέλους .Σύμφωνα με τον πίνακα ποσοστού επένδυσης το οποίο τοποθετείτε στον λογαριασμό «υπό μορφή μεριδίων του Υπο-Αμοιβαίου Κεφαλαίου»

· Εισφορά εγγυητικού κεφαλαίου ζωής 8,06 ευρώ: είναι η εισφορά εγγύησης που υπόκεινται τα ασφάλιστρα βάση διοικητικής πράξης της Τράπεζας με βάση τον νόμο 3867/2010

· Η αξία του λογαριασμού επένδυσης διαμορφώνεται κατά την στιγμή αγοράς των μεριδίων Α/Κ. Ένα 2% κρατείται για κάλυψη Εργασιών διαχείρισης.

Το ασφαλιστήριο ζωής είναι για 11 χρόνια και ασφαλίζει τον μοναδικό εταίρο και αντίστοιχα πληρώνονται τα ίδια ποσά για έναν εργαζόμενο (2500,01*2)Παρακαλώ να με βοηθήσετε σχετικά με ποιες λογιστικές εγγραφές πρέπει να γίνουν στα λογιστικά μας βιβλία.