Έστω επιχείρηση -ξενοδοχείο με διπλογραφικα

Παρακαλώ να γίνουν οι εγγραφές για την απεικόνηση του τέλους παρεπιδημούντων σε συνδυασμο με τα my data

ΕΣΤΩ ΑΠΥ

ΕΣΟΔΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ: 290,70

ΦΠΑ 13% 37,80

ΤΕΛΟΣ 0,5% : 1,44