Ποιος ο ενδεδειγμένος χειρισμός στο Έντυπο Ε3 του πρωτοκόλλου καταστροφής εμπορευμάτων βάσει:


Παράδειγμα:
Εμπορεύματα έναρξης 100.000

Αγορές Χρήσης 1.000.000

Αποθέματα λήξης 200.000 (με ακατάλληλα εμπορεύματα πρωτοκόλλου)

Πρωτόκολλο καταστροφής (31/12) 50.000

Από τα ως άνω συνάγεται:
α)Τελική απογραφή:
200.000 (λήξης)

- 50.000 (πρωτόκολλο)

150.000

β) Κόστος πωληθέντων: 950.000
Λογιστική εγγραφή31/12 Χ Π

81.02.10 50.000

78.11 50.000

Επιθυμούμε , α)αποτύπωση-αντιστοίχιση ανά κωδ. 101-107 του πίνακα Δ του Εντύπου Ε3 (βάσει των ποσών του ως άνω παραδείγματος) και β) αποτυπωση – αντιστοίχιση ανά κωδ. στο Ε3 τους λογ/μους – ποσά της λογιστικής εγγραφής .Ευχαριστούμε εκ των προτέρων.