Στην περίπτωση που η επιχ/ση έχει υποβάλει δήλωση απογραφής για τους υπάρχοντες εργαζόμενους μέχρι 20/12/2022 και ψηφιακό ωράριο , για τις επόμενες προσλήψεις που θα ακολουθήσουν και εφόσον στην πρόσληψη αναφέρεται ψηφιακό ωράριο ΝΑΙ είναι υποχρεωμένη να υποβάλει δήλωση απογραφής για κάθε πρόσληψη ή αρκεί η πρόσληψη ;

Επίσης στην περίπτωση που στην παραπάνω ερώτηση δεν απαιτείται υποβολή απογραφής για κάθε νέα πρόσληψη και η επιχ/ση δεν έχει υποβάλει δήλωση απογραφής γιατί δεν απασχολούσε προσωπικό μέχρι 20/12/2022 πρέπει να υποβάλει δήλωση απογραφής στην πρώτη πρόσληψη που θα ακολουθήσει ;;