Καλησπέρα σας,
στην περίπτωση απασχόλησης προσωπικού από αλλοδαπή επιχείρηση της ΕΕ, χωρίς εγκατάσταση στην Ελλάδα, πραγματοποιείται η διαδικασία απογραφής στο ΕΦΚΑ, σύμφωνα με την Εγκύκλιο ΙΚΑ Γ99/1/329 - 29.10.2003. Το ερώτημα είναι αν θα πρέπει να υποβληθεί το έντυπο Ε3 - Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης και Ε4 - Πίνακας Προσωπικού (Πρόσληψης, Ετήσιος/Αρχικός). Επίσης, τι ισχύει σε σχέση με την απογραφή και ψηφιακή οργάνωση χρόνου; Γενικότερα θα πρέπει να εφαρμοστούν όσα προβλέπονται για μισθωτούς με σχέση εξαρτημένης εργασίας, όπως για παράδειγμα και η υποβολή του εντύπου Ε11 για την ετήσια κανονική άδεια κ.τ.λ..;
Σας ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων!