Στο εγχειρίδιο χρήσης του Εργάνη/20-10-2022 δελίδα 47 αναφέται: 4. Ερώτηση: Στην απογραφική διαδικασία της ψηφιακής οργάνωσης του χρόνου εργασίας -(Β Φάση, Υπο-Φάση Ι)-, θα συμπεριληφθούν οι Εργαζόμενοι, που υπάγονται στην κατηγορία των Διευθυντικών Στελεχών (Υ.Α. 90972/15-11-2021) και για τους οποίους έχει υποβληθεί σχετική Δήλωση στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ; Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, θα πρέπει και για την εν λόγω κατηγορία να δηλώνεται ωράριο εργασίας;

Απάντηση: Τα Διευθυντικά Στελέχη θα απογραφούν κανονικά στην οργάνωση του χρόνου εργασίας εφόσον πρόκειται για εργαζόμενους με εξαρτημένη σχέση εργασίας. Περαιτέρω για τους εν λόγω εργαζόμενους, οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια, με βάση τα οποία χαρακτηρίζονται ως Διευθυντικά Στελέχη, δεν θα δηλωθεί ωράριο απασχόλησης, από τον εργοδότη, όντας εξαιρούμενοι από τα χρονικά όρια εργασίας. (Θα πρέπει να γίνει επιλογή κατά την Β Φάση, στην Δήλωση Μεταβολής Στοιχείων Εργασιακής Σχέσης - Οργάνωση Χρόνου Εργασίας με Ψηφιακή Οργάνωση [ΝΑΙ] και Ψηφιακή Κάρτα [ΟΧΙ] στα πεδία αλλά δεν θα απαιτείται υποβολή Ψηφιακού Ωραρίου για τα Διευθυντικά Στελέχη).
Όμοια περίπτωση είναι και η ΕΠΑ για το Δανειζόμενο προσωπικό αλλά δεν θα απαιτείται υποβολή Ψηφιακού Ωραρίου από τον άμεσο εργοδότη (από την ΕΠΑ). (Η υποβολή Ψηφιακού Ωραρίου θα γίνεται από τον έμμεσο εργοδότη που έχει την υποχρέωση).

Εκ παραδρομής δηλώθηκαν και τα διευθυντικά στελέχη στο ωράριο απασχόλησης με το συνήθη ωράριο της εταιρείας.

Τι δήλωση πρέπει να κάνουμε σε αυτής την περίπτωση αλλά και σε περίπτωση προαγωγής υπαλλήλου σε διευθυντικό στέλεχος (πχ σε προιστάμενο με αύξηση του μισθου στο 6πλάσιο) που έχουν δηλωθεί με ωράριο.