Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς

Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς στον Komvos, μπορείτε να το δείτε κάνοντας click ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα έχει ήδη υποβληθεί στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα σας έχει υποβληθεί με επιτυχία στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Menu

Ιστορικό ερωτήματος

κλείσιμο

Πότε απαιτείται μετάταξη σε διπλογραφικά βιβλία;

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ , ΜΕ ΕΣΟΔΑ ΑΝΩ ΤΟΥ 1.500.000,00 ΕΥΡΩ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΩΝ Η ΠΡΕΠΕΙ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΕΤΟΣ ΝΑ ΤΗΡΗΣΕΙ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΛΟΓΩ ΤΖΙΡΟΥ
1.  Ο Νόμος

Στο Ν.4308/2014 (ΕΛΠ) (όπως ισχύει) ορίζονται τα εξής (σημ. παρατίθενται αποσπάσματα, το πλήρες κείμενο μπορείτε να το δείτε στην On Line Τράπεζα) :

« Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής

2. Οι παρακάτω οντότητες εφαρμόζουν τις ρυθμίσεις αυτού του νόμου:  

α) Τα νομικά πρόσωπα που έχουν τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας, της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, της ετερόρρυθμης κατά μετοχές εταιρείας και της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας.

β) Τα νομικά πρόσωπα που έχουν τη μορφή της ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας, όταν όλοι οι άμεσοι ή έμμεσοι εταίροι των προσώπων αυτών έχουν περιορισμένη ευθύνη λόγω του ότι είναι είτε νομικά πρόσωπα της περίπτωσης α΄ της παρούσας παραγράφου ή άλλου νομικού τύπου συγκρίσιμου με τα νομικά πρόσωπα της περίπτωσης αυτής.

γ) Η ετερόρρυθμη εταιρεία, η ομόρρυθμη εταιρεία, η ατομική επιχείρηση και κάθε άλλη οντότητα που υποχρεούται στην εφαρμογή αυτού του νόμου από φορολογική ή άλλη νομοθετική διάταξη.

δ) Οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης […]

ε) Οι φορείς του δημοσίου τομέα […]».

« Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής

1. Οι οντότητες κατατάσσονται με βάση το μέγεθός τους στις παρακάτω κατηγορίες των παραγράφων 2 έως 6 του παρόντος άρθρου. 

3. Ειδικά οι οντότητες της παραγράφου 2(γ) του άρθρου 1 εντάσσονται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων με μόνη προϋπόθεση ότι ο κύκλος εργασιών τους δεν υπερβαίνει το ποσό του 1.500.000 ευρώ. 

4. Μικρές οντότητες.

Μικρές οντότητες είναι οι οντότητες οι οποίες δεν είναι πολύ μικρές οντότητες και κατά την ημερομηνία του ισολογισμού τους δεν υπερβαίνουν τα όρια δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα τρία κριτήρια:

α) Σύνολο ενεργητικού:  4.000.000 ευρώ.

β) Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών:  8.000.000 ευρώ.

γ) Μέσος όρος απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της περιόδου:  50 άτομα.

9. Όταν η οντότητα υπερβαίνει ή παύει να υπερβαίνει τα όρια δύο εκ των τριών κριτηρίων των παραγράφων 2 και 4 έως 6 ή το κριτήριο της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου για δύο διαδοχικές περιόδους, για τους σκοπούς εφαρμογής των ρυθμίσεων αυτού του νόμου η αλλαγή κατηγορίας μεγέθους ενεργοποιείται από την περίοδο που έπεται των δύο εν λόγω διαδοχικών περιόδων.».

!  σημείωση  : Διαφορετικά είναι τα όρια για επιχειρήσεις με δραστηριότητα την εμπορία υγρών καυσίμων του Ν. 3054/2002, βλ. σχετικά στο άρθρο 30 του Ν.4308/2014 τις παρ. 11 και 12.

 

2.  Η εγκύκλιος

Στην εφαρμοστική εγκύκλιο ΠΟΛ.1003/31-12-2014 αναφέρονται τα εξής (σημ. παρατίθενται αποσπάσματα, το πλήρη κείμενο μπορείτε να το δείτε στην On Line Τράπεζα) :

για το άρθρο 2

• «2.6 Σημειώνεται ότι μοναδικό κριτήριο για την ένταξη των οντοτήτων της παραγράφου 2(γ) του άρθρου 1 (ετερόρρυθμη εταιρεία, ομόρρυθμη εταιρεία, ατομική επιχείρηση, κλπ.) στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων αποτελεί ο κύκλος εργασιών τους, με όριο το ποσό των 1.500.000 ευρώ για δύο συνεχόμενες ετήσιες περιόδους. Δηλαδή, μια πολύ μικρή οντότητα της παραγράφου 2(γ) του άρθρου 1 εντάσσεται στην κατηγορία των μικρών οντοτήτων (από πολύ μικρή), όταν υπερβεί το όριο του (καθαρού) κύκλου εργασιών 1.500.000 ευρώ. Ως μικρή πλέον οντότητα, θα υποχρεούται να συντάσσει τις καταστάσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 16, δηλαδή θα συντάσσει επιπλέον και Ισολογισμό, και εκ του λόγου αυτού οφείλει να χρησιμοποιεί διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 3. Διευκρινίζεται ότι η οντότητα αυτή θα συνεχίσει να θεωρείται ως μικρή οντότητα με βάση αποκλειστικά το κριτήριο της παραγράφου 3 (υπέρβαση καθαρού κύκλου εργασιών 1.500.000 ευρώ), έστω και εάν τα άλλα δύο κριτήρια είναι κατώτερα των ορίων των πολύ μικρών οντοτήτων της παραγράφου 2 του άρθρου 2 (σύνολο ενεργητικού ?350.000 και μέσος όρος προσωπικού ?10). [….]

Ομοίως, η οντότητα αυτή, εάν έχοντας ενταχθεί στην κατηγορία των μικρών οντοτήτων (από πολύ μικρή), πάψει να υπερβαίνει το όριο του καθαρού κύκλου εργασιών 1.500.000 ευρώ για δύο συνεχόμενες περιόδους, θα κατέβει κατηγορία μεγέθους (θα γίνει και πάλι πολύ μικρή), έστω και εάν τα άλλα δύο κριτήρια υπερβαίνουν τα όρια της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Ν. 4308/2014 (σύνολο ενεργητικού >350.000 και μέσος όρος προσωπικού >10).»

για το άρθρο 3

• «3.12.9 Συνοπτικά, απλογραφικό λογιστικό σύστημα εφαρμόζουν οι πολύ μικρές οντότητες της παρ. 2γ του άρθρου 1 που δεν συντάσσουν ισολογισμό. Ενδεικτικά: α) Οι ομόρρυθμες εταιρείες, οι ετερόρρυθμες εταιρείες, οι ατομικές επιχειρήσεις, οι αστικές εταιρείες κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα, οι κοινωνίες αστικού δικαίου, οι δικηγορικές εταιρίες, οι κοινοπραξίες, καθώς και οποιαδήποτε άλλη οντότητα του ιδιωτικού τομέα, που αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, με κύκλο εργασιών μέχρι και 1.500.000 ευρώ (οντότητες της παραγράφου 2(γ) του άρθρου 1 του Ν. 4308/2014).».

 

3. Το παράρτημα Α' του νόμου

Από το παράρτημα Α' (ορισμοί) του Ν.4308/2014 παρατίθενται οι παρακάτω ορισμοί :

• «Κύκλος εργασιών (καθαρός) (Turnover, net): Η ακαθάριστη εισροή οικονομικών ωφελειών στη διάρκεια της περιόδου που προέρχεται από τις συνήθεις δραστηριότητες της οντότητας, η οποία καταλήγει σε αύξηση της καθαρής θέσης, εξαιρουμένων των αυξήσεων της καθαρής θέσης από συνεισφορές των ιδιοκτητών. Στο ποσό του κύκλου εργασιών δεν προσμετρούνται οι εκπτώσεις και επιστροφές, ο φόρος προστιθέμενης αξίας και άλλοι φόροι που συνδέονται άμεσα με τον κύκλο εργασιών.».

 

4. Για το ερώτημα

Σύμφωνα με τα παραπάνω, για την αλλαγή κατηγορίας μεγέθους (και την υποχρεωτική μετάταξη σε διπλογραφικά) απαιτείται υπέρβαση του ορίου του 1.500.000,00€ για δύο συνεχόμενα έτη.

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΕΤΟΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΕ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ (ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΟΡΙΟΥ ΤΟΥ 1.500.00,00 ΔΥΟ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗ) ΠΟΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ , ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ?

Θα πρέπει να δηλωθεί στο μητρώο (δήλωση μεταβολής) η μετάταξη σε τήρηση βιβλίων με την διπλογραφική μέθοδο. Περαιτέρω δείτε την γνωμ. ΣΛΟΤ 17/2019 με θέμα "Μετάβαση από Απλογραφικά σε Διπλογραφικά Λογιστικά Βιβλία και Απογραφή Έναρξης".

Copyright © Epsilon Net | Όροι Χρήσης