Έχω προβεί στην συγχώνευση δύο ( ΟΕ ) με σύσταση νέας ανώνυμης εταιρίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4601/2019 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/1972.

Κατά την ημέρα της έγκρισης από το ΓΕΜΗ της συγχώνευσης των δύο Ο.Ε. παρουσίαζαν και οι δύο πιστωτικό υπόλοιπο ΦΠΑ .

Η ερώτηση είναι πως αυτά τα δύο πιστωτικά υπόλοιπα ΦΠΑ θα μπορέσουν μέσω της υποβολής του εντύπου ΦΠΑ να εμφανισθούν στην νέα ανώνυμη εταιρία κωδ.403 ??