Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας με κ.α.δ. 86.90.18.12, δεν κατονομάζεται στα ελευθέρια επαγγέλματα του άρθρου 48 του Ν.2238/94, αλλά θεωρείτε ότι ασκεί παραϊατρικό επάγγελμα.
Πρέπει να εκδίδει αποδείξεις λιανικών συναλλαγών με τη χρήση Φ.Τ.Μ. ή μηχανισμό σήμανσης ΕΑΦΔΣΣ ή μπορεί να εκδίδει χειρόγραφες αθεώρητες ΑΠΥ;