Ημεδαπή επιχείρηση ΑΕ δανειοδοτήθηκε από Κυπριακή Επιχείρηση με σύμβαση δανείου 15/03/2022 και αποδόθηκε στην εφορία χαρτόσημο δανείου 2,4%.
Η Κυπριακή επιχείρηση συμμετέχει στην ημεδαπή ΑΕ για περίοδο άνω των 2 χρόνων με ποσοστό άνω του 25%.
Για τους τόκους του δανείου περιόδου 15/03/22 - 14/09/22 πότε πρέπει να αποδοθεί το χαρτόσημο στην εφορία? Η εξόφληση των τόκων δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμα.