Μισθωτός με μικτές αποδοχές μεγαλύτερες των 1000 ευρώ είναι και και ο μοναδικός εταίρος σε Μον. ΙΚΕ και ταυτόχρονα διαχειριστής της ( ως μισθωτός απασχολείται σε τρίτη εταιρεία ) . Υποχρεούται η όχι σε καταβολή εισφορών βάσει του άρθρου 39 του Ν. 4387/2016 ?
Επίσης ,μπορεί ο συγκεκριμένος εργαζόμενος να είναι και εταίρος σε ΟΕ - Λογιστικό γραφείο χωρίς να διαθέτει άδεια λογιστή Α η Β τάξης ?
Ευχαριστώ