Σχετικά με το ερώτημα από 17/1/2018 με θέμα Πως θα αντιμετωπιστεί ασφαλιστικά ιδιώτης γιατρός που απασχολείται από έναν εργοδότη . Γιατρος που διατηρεί ιατρείο και εκδίδει απυ- ιδιωτική πελατεία θα προσφέρει υπηρεσίες καθηγητή στο Πανεπιστήμιο με σύναψη σύμβασης δια βίου . Ο ΚΑΔ εχει δηλωθεί στο μητρώο και απαιτείται υπεύθυνη δήλωση προς τον ΕΛΚΕ ότι Ασκώ επιχειρηματική δραστηριότητα, αμείβομαι με Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών και δεν υπάγομαι στην παρ. 9 του άρθρου 39 του Ν.4387/2016. Ενημερώστε με εάν πρέπει να ενταχθεί στην παρ 9 άρθρου 39 λόγω του ΤΠΥ στον ΕΛΚΕ , εφόσον το εισόδημα του δεν προέρχεται από απασχόληση σε ένα ή και δυο φυσικά πρόσωπα , που είναι οι πελάτες του ιατρείου . Παρακαλώ για την άμεση απάντηση σας