Εταιρεία επιθυμεί να καταγγείλει την επαγγελματική σχέση του Διευθύνοντα συμβούλου της, με τον οποίο έχει ανεξάρτητη εργασιακή σχέση. Στη μεταξύ τους σύμβαση υπάρχει ρήτρα ότι εφόσον η καταγγελία γίνει χωρίς προειδοποίηση έξι (6) μηνών οφείλεται εκ μέρους της εταιρείας προς τον σύμβουλο αποζημίωση ισόποση με αμοιβές έξι (6) μηνών.

Δεδομένου ότι πρόκειται για αποζημίωση και όχι τακτική αμοιβή παρακαλώ ενημερώστε μας αν:

α) θα υπολογιστούν εισφορές όμοιες με το πακέτο κάλυψης των Μελών ΔΣ

β) θα παρακρατηθεί φόρος και τέλη χαρτοσήμου .