Ανώνυμη εταιρεία που τηρεί βιβλία ΕΛΠ έχει αποθεματικό από αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων την 31/12/2021 ποσό 100.000,00, η οποία προσαρμογή προέρχεται από το 2008. Δεν προέβη η αταιρεία στην κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού όπως ο νόμος ορίζει. Τα συγκεκριμένα ακίνητα πωλήθηκαν στην χρήση 2021. Ποιος είναι ο ενδεδειγμένος λογιστικός τρόπος χειρισμού του υπολοίπου του αποθεματικού από αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων που εμφανίζεται στην καθαρή θέση;