Ι.Κ.Ε. με έδρα στην Ελλάδα προχώρησε σε σύσταση θυγατρικής Ε.Π.Ε. με έδρα τη Μάλτα.

α. Ποιες γνωστοποιήσεις πρέπει να γίνουν στην οικεία Δ.Ο.Υ. της μητρικής και ποιές είναι οι προθεσμίες? Υπάρχει υποχρέωση ενημέρωσης άλλων φορέων? και αν ναι, ποιά είναι η διαδικασία.

β. Ποιές είναι αναλυτικά οι λογιστικές εγγραφές για τη μεταφορά του κεφαλαίου στη θυγατρική.