Ποιο το χρονικό σημείο απόδοσης των μερισμάτων σε μέλη Ο.Ε. που τηρεί απλογραφικά βιβλία ?
Πρέπει να υποβληθεί η δήλωση φορολογίας εισοδήματος και να εκδοθούν οι βεβαιώσεις μερισμάτων, ώστε να γίνει μεταφορά των χρημάτων από τον επαγγελματικό λογαριασμό της Ο.Ε. στους ατομικούς λογαριασμούς των εταίρων ?