Νομικό πρόσωπο Ι.Κ.Ε. με δραστηριότητα ΚΑΔ 68.20.00.00 Εκμίσθωση και Διαχείριση Ιδιόκτητων ή Μισθωμένων Ακινήτων, εκμισθώνει ακίνητα από ιδιώτες, τα οποία στη συνέχεια εκμεταλλεύεται με βραχυχρόνια μίσθωση μέσω σελίδες τύπου AirBnB .

Δε παρέχονται καθόλου υπηρεσίες στους διαμένοντες, εκτός από κλινοσκεπάσματα .

1) Στις ΑΠΥ που εκδίδει, επιβαρύνει με Φ.Π.Α. τους τελικούς πελάτες ?

2) Εγγράφεται στη πλατφόρμα βραχυχρόνιων μισθώσεων για την έκδοση ΑΜΑ ή μπορεί να έχει Γνωστοποίηση Λειτουργίας ?

3) Μπορεί η εν λόγω δραστηριότητα να ασκηθεί από νομικό πρόσωπο οποιασδήποτε μορφής ( Ο.Ε. / Ε.Ε. ) που να τηρεί απλογραφικά βιβλία ? Αν ναι, αλάζει κάτι ως προς το φορολογικό πλαίσιο ?