Εχουμε μια αγορά εμπορεύματος από χώρα της ΕΕ (χώρα έκδοσης του Τιμολογίου είναι η Ολλανδία) η οποία δεν αποτελεί ενδοκοινοτική απόκτηση διότι δεν πληρείται η προϋπόθεση της φυσικής μεταφοράς των αγαθών από άλλο κράτος μέλος ( τόπος αποστολής και παράδοσης είναι η Ελλάδα ).

Η παράδοση του εμπορεύματος θα γίνει απο άλλη ελληνική εταιρεία σε εμάς κατ εντολή του προμηθευτή μας στην Ολλανδία .

Ο προμηθευτής μας (Ολλανδός) δεν έχει αποκτήσει ελληνικό Α.Φ.Μ. και δεν χρεώνει Φ.Π.Α. στο τιμολόγιο που εκδίδει προς εμάς.

Παρακαλώ, μπορείτε να με ενημερώσετε τι ενέργειες θα κάλυπταν από πλευράς μας του αγοραστή το εξής: « με την περ. η΄, της παρ. 1, του άρθρου 35 του κώδικα ΦΠΑ υπόχρεος στον φόρο είναι και ο εγκατεστημένος στο εσωτερικό της χώρας λήπτης αγαθών και υπηρεσιών σε κάθε άλλη περίπτωση, εφόσον είναι υποκείμενος στον φόρο και οι πράξεις πραγματοποιούνται από μη εγκατεστημένο στο εσωτερικό της χώρας υποκείμενο στον φόρο, ο οποίος δεν διαθέτει AΦM/ΦΠA στο εσωτερικό της χώρας ».

1.Πως θα το αντιμετωπίσω όσον αφορά τη δήλωση στο VIES και στο Φ.Π.Α. ?

2.Θα μπορούσε να γίνει με αντιστροφή της υποχρέωσης την υπόψη φορολογική περίοδο ?

3.Ο προμηθευτής μας είναι υποχρεωμένος να ορίσει φορολογικό αντιπρόσωπο ή να λάβει ΑΦΜ ώστε να αποδώσει το ΦΠΑ?

4.Τι ευθύνη έχουμε ως αγοραστής αν δεν συμφωνήσει ο Ολανδός προμηθευτής να λάβει ΑΦΜ και τι οφείλουμε εμείς να κάνουμε ώστε να είμαστε νομότυποι σε περίπτωση ελέγχου?