Σε ημεδαπή ΕΠΕ διορίζεται επ αμοιβή αλλοδαπός διαχειριστής, ο οποίος προέρχεται από κράτος με το οποίο έχει υπογραφεί διακρατική συμφωνία ασφάλισης.

Ο διαχειριστής δεν θα μένει μόνιμα στην Ελλάδα αλλά στην χώρα καταγωγής του.

Τρία ερωτήματα:

1. Πρέπει να γίνει πρόσληψή του μέσα από το ΕΡΓΑΝΗ;

2. Αν γίνει η πρόσληψή του, θα ασφαλιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ΙΚΑ ΕΤΑΜ. Αν προσκομίσει το έντυπο Α1 από την χώρα κύριας δραστηριοποίησής του, μπορεί να απαλλαγεί από την εδώ υποχρέωση ασφάλισης;

3. Αν δεν γίνει πρόσληψη, πως θα ασφαλιστεί; Η απαλλαγή εδώ θα έρθει με το έντυπο Α1.