Ερωτάται:

1) Εταίρος και ταυτόχρονα διαχειριστής μονοπρόσωπης ΙΚΕ για το μέρισμα που λαμβάνει από τα

κέρδη της εταιρείας υποχρεούται σε καταβολή ασφαλιστικών εισφορών.

2) Διαχειριστής-ές πολυπρόσωπης ΙΚΕ οι οποίοι εκ του νόμου είναι ασφαλισμένοι και πληρώνουν

την προβλεπόμενη ασφαλιστική εισφορά (220 ευρώ την κατώτερη κατηγορία) λαμβάνουν μηνιαίως

αμοιβές ως μέλη Δ.Σ. Υποχρεούνται σε απόδοση ασφαλιστικών εισφορών και αν ναι με ποιό τρόπο?

Οι αμοιβές που λαμβάνουν ως μέλη Δ.Σ. καθώς και οι ασφαλιστικές εισφορές αναγνωρίζονται

ως έξοδα από την Ι.Κ.Ε. ?

3) Νεοιδρυόμενη Ι.Κ.Ε. με μεγάλο τζίρο για το 2022 και εκτιμώμενα κέρδη άνω των 100.000 ευρώ

μπορούν οι εταίροι μέσα στο 2022 να κάνουν απολήψεις κερδών και αν ναί πότε και πως θα

δηλωθούν στην ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος των εταίρων?

Με εκτίμηση

Παρακαλώ να τηρηθεί η ανωνυμία του ερωτόντος.