Υποκαταστημα Αλλοδαπης Εταιρείας ιδρύεται στην Ελλάδα με αντικείμενο την εμπορία τροχόσπιτων.
Η μητρική εταιρεία εδρεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η διακίνηση τροχόσπιτων από Ηνωμένο Βασίλειο προς την Ελλάδα ( εκτελωνισμός) γίνεται με Τιμολόγιο ή με Δελτίο Απόστολής.