Σύμφωνα με το Άρθρο 12 του ΝΔ 1297/1972

«Αί διατάξεις του παρόντος νόμου δεν εφαρμόζονται επί επιχειρήσεων ως το αντικείμενον των εργασιών είναι κατά κύριο λόγον η κατασκευή ή εκμετάλλευσις πάσης φύσεως ακινήτων, πλήν των ξενοδοχειακών τοιούτων.» ………………..

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 322 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ Α΄ 86/11-04-2012) ορίζεται ότι:

«Το άρθρο 12 του Ν.Δ. 1297/1972 παύει να ισχύει για συγχωνεύσεις ή μετατροπές επιχειρήσεων που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοθετήματος αυτού από τη δημοσίευση του παρόντος και μετά. Επίσης, παύει να ισχύει η παράγραφος 11 του άρθρου 7 του Ν. 2386/1996 (Α΄43) για μετασχηματισμούς επιχειρήσεων που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 , 2 , 3 , 4 και 5 του Ν. 2166/1993 (Α΄ 137). Το προηγούμενο εδάφιο καταλαμβάνει μετασχηματισμούς για την πραγματοποίηση των οποίων συντάσσονται ισολογισμοί μετασχηματισμού από τη δημοσίευση του παρόντος και μετά.»

Ερώτημα:

Στο κωδικοποιημένο κείμενο του ΝΔ 1297/1972 στο άρθρο 12

https://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?digest=5A68DAEE9B0D7770.1D031AEA53&version=2014/10/31

αναφέρεται:

« Αρθρον 12

Αί διατάξεις του παρόντος νόμου δεν εφαρμόζονται επί επιχειρήσεων ως το αντικείμενον των εργασιών είναι κατά κύριο λόγον η κατασκευή ή εκμετάλλευσις πάσης φύσεως ακινήτων, πλήν των ξενοδοχειακών τοιούτων.

Αντίθετα, οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται στη συγχώνευση ανωνύμων εταιριών με απορρόφηση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 και επόμενα του Κ.Ν. 2190/1920, όταν το αντικείμενο των εργασιών της απορροφώσας είναι κατά κύριο λόγο η κατασκευή ή εκμετάλλευση πάσης φύσεως ακινήτων και με την προϋπόθεση ότι το αντικείμενο εργασιών της απορροφούμενης δεν εμπίπτει σε κάποιο από αυτά τα αντικείμενα.»

Και στα σχόλια επιστημονικής ομάδας , αναφέρονται οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 322 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ Α΄ 86/11-04-2012).

Επειδή η παρουσίαση του άρθρου δημιουργεί σύγχυση ως προς το τι ισχύει , παρακαλώ να έχω την άποψη σας αν οι διατάξεις του ΝΔ 1297/1972 έχουν εφαρμογή

επί επιχειρήσεων των οποίων το αντικείμενο εργασιών είναι κατά κύριο λόγο η εκμετάλλευση πάσης φύσεως ακινήτων.