Αξιωματικοί εμπορικού ναυτικού, εφόσον κατά το έτος 2021 βρίσκονταν σε ταξίδι εκτός Ελλάδος, μπορούν να λάβουν την εξαίρεση από ηλεκτρονικές αποδείξεις της περίπτωσης 2 α άρθρου 3 της απόφασης Α.1109/2019 ?

Κωδικός 023 περίπτωση Α) Δημόσιοι λειτουργοί και δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στην αλλοδαπή, καθώς και φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας που διαβιούν ή εργάζονται στην αλλοδαπή