Καλησπέρα σας,

Ελεύθερος επαγγελματίας (αρχιτέκτονας μηχανικός) εκδίδει τον 12/21 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσίας καθαρής αξίας 20.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Λήπτης του τιμολόγιου είναι εγχώρια ΑΕ.

Ο Λήπτης του παραστατικού αναφερόμενος στην ΔΕΑΦ Β’1110696 ΕΞ 2016/ 18.7.2016 και συγκεκριμένα στο εδάφιο « 5. Οδηγίες για την εφαρμογή των πιο πάνω διατάξεων των άρθρων 62 και 64 του ν. 4172/2013 δόθηκαν με την ΠΟΛ.1120/25.4.2014 εγκύκλιό μας, με την οποία διευκρινίστηκε, μεταξύ άλλων, αναφορικά με την παρακράτηση φόρου από φορείς γενικής κυβέρνησης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 64, ότι η εν λόγω παρακράτηση διενεργείται κατά τον χρόνο καταβολής ή έκδοσης της σχετικής εντολής πληρωμής, ανεξάρτητα αν εξοφλείται ολόκληρη η αξία του τιμολογίου ή μέρος αυτής (και ως εκ τούτου γίνεται τμηματική καταβολή του τιμολογίου), ότι η παρακράτηση διενεργείται στο καταβαλλόμενο κάθε φορά ποσό.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις διενεργείται κατά τον χρόνο καταβολής ή έκδοσης της σχετικής εντολής πληρωμής και όχι κατά τον χρόνο έκδοσης του τιμολογίου.» δεν έχει διενεργήσει τη σχετική παρακράτηση φόρου 20%.

Παρακαλώ διευκρινίστε μας αν υπάρχει η δυνατότητα να μην διενεργηθεί παρακράτηση σύμφωνα με την ημερομηνία έκδοσης του τιμολόγιου αλλά σύμφωνα με την ημερομηνία εξόφλησης του -η οποία προφανώς έγινα το 2022-και μεταξύ ατομικής επιχείρησης-ΑΕ ή η συγκεκριμένη δυνατότητα αφορά μόνο τους φορείς Γενικής Κυβέρνησης.