Ανώνυμη εταιρεία που σύμφωνα με τα οικονομικά μεγέθη της εντάσσεται στις «μικρές οντότητες» εξαγοράστηκε εξολοκλήρου εντός του έτους 2021 από νομικό πρόσωπο της αλλοδαπής.

Ο όμιλος που πλέον ανήκει βάσει των οικονομικών μεγεθών του εντάσσεται στους «μεγάλους ομίλους». Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μας (για την εταιρεία που εδρεύει στην Ελλάδα) για τη φορολογική χρήση 2021 και εφεξής;

1. Πρέπει να ορίσουμε ορκωτούς ελεγκτές για το 2021; Ο όμιλος ελέγχεται από ελεγκτές στην αλλοδαπή.

2. Υποχρεωτικά δημοσιεύονται οι ενοποιημένες καταστάσεις του ομίλου ή μπορούν να δημοσιευτούν οι ατομικές καταστάσεις της επιχείρησης;

3. Ποιο είναι το πρόστιμο για μη δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων;

Σας ευχαριστώ.