1.Ποιά είναι η διαδικασία που πρέπει να ακουλουθήσει ο εκαθαριστής κατά την εκαθάριση εταιρείας-Nομολογία
2.Έστω ότι η τελευταία ημέρα παραγωγικής λειτουργίας είναι 9/2023 ή 02/2024 πότε θα πρέπει να αποφασίσει η ΓΣ λαμβάνοντας υπόψιν going concern
3.Διαδικασία αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων σε FMV
4.Υποχρεώσεις εκαθαριστή
5.Υποχρεώσεις σχετικά με την αποτίμηση των περισουσιακών στοιχείων