Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς

Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς στον Komvos, μπορείτε να το δείτε κάνοντας click ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα έχει ήδη υποβληθεί στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα σας έχει υποβληθεί με επιτυχία στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Menu

Ιστορικό ερωτήματος

κλείσιμο

Για να βρούμε τις ημέρες αδείας που δικαιούται ένας εργαζόμενος με τη ιδιότητα του υπαλλήλου ή την ιδιότητα του εργάτη ποια προϋπηρεσία θα λάβουμε υπόψιν;


Για να βρούμε τις ημέρες αδείας που δικαιούται ένας εργαζόμενος με τη ιδιότητα του υπαλληλου ή την ιδιότητα του εργάτη ποια προυπηρεσία θα λάβουμε υπόψιν;;;

Η προϋπηρεσία και για τις δυο κατηγορίες εργαζομένων πρέπει να είναι σε συναφή ειδικότητα με αυτή της πρόσληψης η όχι???

Βάση της ΠΥΣ 6 αναγνωρίζουμε την προϋπηρεσία που έχουν οι εργαζόμενοι έως και 28/02/2012 σε οποιαδήποτε ειδικότητα αυτό επηρεάζει και τον υπολογισμό των ημερών αδείας .

Π.χ. Υπάλληλος γραφείου με 5μερη εργασία και ημ. πρόσληψης την 01/02/2020 έχει:

25 χρόνια προϋπηρεσία από το 1985 έως και την 01/02/2020 σε διάφορους εργαδότεs και σε διάφορες ειδικότητες.

αλλά έχει μόνο 8 χρόνια προυπηρεσία απο το 1985 έως και την 01/02/2020 σε συναφή ειδικότητα με αυτή της πρόσληψης.

Πόσες ημέρες αδείας δικαιούται.

Ομοίως αν είχε την ιδιότητα του εργατοτεχνίτη θα δικαιούταν τις ίδιες ημέρες αδείας???

Παρακαλώ θεωρήστε το ερώτημα εξαιρετικά επείγον.

Ευχαριστώ εκ των προτέρων

Ερώτημα 1ο 

Για να βρούμε  τις ημέρες αδείας που δικαιούται ένας εργαζόμενος με τη  ιδιότητα του υπαλλήλου ή την ιδιότητα του εργάτη   ποια προϋπηρεσία θα λάβουμε υπόψιν ;;; 

Απάντηση

 Όσον αφορά  τον υπολογισμό των ημερών της ετήσιας κανονικής άδειας ενός μισθωτού ( τόσο του υπαλλήλου όσο και του εργάτη)  ,  λαμβάνεται υπ’ όψη  το σύνολο του  χρόνου διάρκειας της εργασιακής σχέσης   ανεξαρτήτως ειδικότητας του εργαζόμενου.

Διευκρινίζεται ότι ο μη υπολογισμός του χρόνου προϋπηρεσίας από 14.2.2012 και μετά , αφορά μόνο τις μισθολογικές ωριμάνσεις και ειδικότερα  το χρόνο βάσει του οποίου υπολογίζονται  τα επιδόματα προϋπηρεσίας. Άρα για τον υπολογισμό του χρόνου προϋπηρεσίας όσον αφορά τις άδειες , υπολογίζεται όλο το χρονικό διάστημα απασχόλησης του μισθωτού ( τόσο του υπαλλήλου όσο και του εργάτη) έως σήμερα. 

 

 Ερώτημα 2ο

 

Η προϋπηρεσία και για τις δυο κατηγορίες εργαζομένων πρέπει  να είναι σε συναφή ειδικότητα με αυτή της πρόσληψης η όχι;

Απάντηση

Οι προσαυξήσεις προϋπηρεσίας (επιδόματα προϋπηρεσίας)  εργαζόμενων (υπαλλήλων και εργατοτεχνιτών)  που αμείβονται  με το νόμιμο νομοθετημένο  κατώτατο μισθό και ημερομίσθιο,   καταβάλλονται σε εργαζόμενο με προϋπηρεσία σε οποιονδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε ειδικότητα, για μεν τους εργατοτεχνίτες μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους, για δε τους υπαλλήλους μετά τη συμπλήρωση του 19ου έτους της ηλικίας τους και ισχύουν για τη συμπληρωθείσα υπηρεσία την 14.2.2012».

Κατά συνέπεια ο υπάλληλος γραφείου του ερωτήματος,  με πενθήμερη απασχόληση που προσλήφθηκε την 01/02/2020 με  25 έτη συμπληρωμένα  και ο οποίος αμείβεται με το νόμιμο νομοθετημένο κατώτατο μισθό , δικαιούται τρεις τριετίες ως επίδομα προϋπηρεσίας (10% για κάθε τριετία και για 3 τριετίες  213,90 €) και συνολικό μηνιαίο μισθό  926,90 € (713,00 + 213,90). Επίσης , όντας  διανύων το 3 ο  ημερολογιακό έτος απασχόλησης στον τελευταίο εργοδότη   με συνολική προϋπηρεσία 25 ετών συμπληρωμένων και άνω, ανεξάρτητα από το εάν η προϋπηρεσία του  διανύθηκε σε συναφή  ειδικότητα ή όχι,  δικαιούται 26 ημέρες άδειας με καθεστώς πενθήμερης απασχόλησης.

Υπάρχει κάποιος νομος που να αναφέρει ότι για τον υπολογισμό των ημερών της ετήσιας κανονικής άδειας ενός μισθωτού ( τόσο του υπαλλήλου όσο και του εργάτη) , λαμβάνεται υπ’ όψη το σύνολο του χρόνου διάρκειας της εργασιακής σχέσης ανεξαρτήτως από το εάν η προϋπηρεσία του διανυθηκε σε μη συναφή ειδικότητα με αυτή της πρόσληψης?

Ευχαριστώ εκ των προτερων
Εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει υπηρεσία 10 ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία  12 ετών σε οποιονδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, δικαιούνται:

 - άδεια 30 εργασίμων ημερών αν εφαρμόζεται σύστημα εξαήμερης εβδομαδιαίας εργασίας ή

  -άδεια 25 εργασίμων ημερών αν εφαρμόζεται σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας (άρθρο 6 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 23.5. 2000).

 Εργαζόμενοι  μετά τη συμπλήρωση 25 ετών υπηρεσίας  στον  ίδιο ή σε οποιοδήποτε εργοδότη δικαιούνται:

- άδεια 31 εργασίμων ημερών αν εφαρμόζεται σύστημα 6ήμερης εβδομαδιαίας εργασίας ή

-άδεια 26 εργασίμων ημερών αν εφαρμόζεται σύστημα 5νθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2008-2009).

Copyright © Epsilon Net | Όροι Χρήσης