Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς

Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς στον Komvos, μπορείτε να το δείτε κάνοντας click ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα έχει ήδη υποβληθεί στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα σας έχει υποβληθεί με επιτυχία στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Menu

Ιστορικό ερωτήματος

κλείσιμο

Ποια είναι η νόμιμη αποζημίωση απόλυσης σε περίπτωση συνταξιοδότησης εργατοτεχνίτη;

ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΑΣ,

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΑΜΑΡΙΕΡΑΣ (ΗΜΕΡ. ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ:05/12/2013) , Η ΟΠΟΙΑ ΑΜΟΙΒΕΤΑΙ ΜΕ ΜΙΣΘΟ (ΤΟΠΙΚΗ ΚΛΑΔΙΚΗ ΞΕΝ/ΛΩΝ Ν. ΧΑΝΙΩΝ ) ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΙ ΣΤΙΣ 31/05/2022 ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ.

Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΟΙΚ. ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΣΩΣΤΑ?

ΤΙ ΠΟΣΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ , ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣEI TO 40% ΛΟΓΩ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ?

ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΕΞΗΣ:

Οι μισθωτοί που συμπληρώσουν τις προϋποθέσεις για πλήρη σύνταξη γήρατος δικαιούνται:

Eάν είναι εργατοτεχνίτες και πληρούν προϋποθέσεις πλήρους συνταξιοδότησης γήρατος μπορούν μόνο να αποχωρούν. Ο εργοδότης δεν μπορεί να απολύσει εργατοτεχνίτη που έχει συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για σύνταξη. Στην περίπτωση αυτή ο εργατοτεχνίτης δικαιούνται το 50% της νόμιμης αποζημίωσης απόλυσης αν δεν έχει επικουρική ασφάλιση ή το 40% αν έχει.

Όπως ορίζεται στο >άρθρο 5  παρ.1 του Ν.435/1976 , που αντικατέστησε το  δεύ­τε­ρο ε­δά­φιο του άρ­θρου 8 του Ν.3198/1955, οι μισθωτοί (υπάλληλοι και εργατοτεχνίτες ημερομίσθιοι), οι οποίοι υπάγονται στην ασφάλιση οιουδήποτε Ασφαλιστικού Οργανισμού, για τη χορήγηση σύνταξης και έχουν συμπληρώσει πριν από την αποχώρηση ή την απόλυση από την εργασία τους ή συμπληρώνουν κατά το στάδιο αυτό (της αποχώρησης ή της απόλυσής τους) προϋποθέσεις πλήρους συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, δικαιούνται ανάλογα με την ιδιότητά τους ως μισθωτοί (υπάλληλοι ή εργατοτεχνίτες) τα παρακάτω:

   1) Οι υπάλληλοι είτε εάν αποχωρούν είτε εάν απομακρύνονται από την εργασία τους με βάση απόφαση του εργοδότη τους, δικαιούνται να λάβουν από αυτόν, οι μεν επικουρικώς ασφαλισμένοι το 40%, οι δε μη ασφαλισμένοι επικουρικώς το 50% της αποζημίωσης την οποία δικαιούνται κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις στην περίπτωση απροειδοποίητης καταγγελίας της σύμβασης εργασίας τους, εκ μέρους του εργοδότη.

   2) Οι εργατοτεχνίτες – ημερομίσθιοι στην περίπτωση που: α) αποχωρούν οικειοθελώς δικαιούνται να λάβουν από τον εργοδότη τους, οι μεν επικουρικώς ασφαλισμένοι το 40%, οι δε μη ασφαλισμένοι επικουρικώς το 50% της αποζημίωσης, την οποία δικαιούνται κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις στην περίπτωση απροειδοποίητης καταγγελίας της σύμβασης εργασίας τους εκ μέρους του εργοδότη, β) απομακρύνονται καταγγελλόμενης προς τούτο της σύμβασης εργασίας τους, δικαιούνται ολόκληρη την αποζημίωση, όπως αυτή προσδιορίζεται με βάση τις ισχύουσες διατάξεις.

Επισημαίνεται ότι με  τις ρυθμίσεις του >άρθρου 64 του Ν.4808/19.6.2021 ,   >ο ν. 2112/1920 (Α’ 67), ο ν >. 3198/1955 (Α’ 98) και κάθε άλλη διάταξη που διέπει την καταγγελία της σύμβασης ή σχέσης εργασίας των υπαλλήλων, εφαρμόζονται και επί των εργατοτεχνιτών. Στο πλαίσιο αυτό  ο εργάτης που είτε αποχωρεί είτε απολύεται  από 1.1.2022 και εφεξής λόγω πλήρους συνταξιοδότησης ,  δικαιούται το 40% της αποζημίωσης του Ν.2112/20 .

Υποβάλλεται εν προκειμένω  στο πληροφοριακό σύστημα Εργάνη , είτε  το έντυπο Ε5της οικειοθελούς αποχώρησης  είτε το έντυπο  Ε6 της καταγγελίας σύμβασης.

Με δεδομένο ότι κατά το χρόνο της λύσης της σύμβασης εργασίας λόγω πλήρους συνταξιοδοτήσεως της,  η υπόψη εργαζόμενη με την ειδικότητα της καμαριέρας  , εμφανίζει  8ετή  συμπληρωμένη υπηρεσία στον τελευταίο εργοδότη,  και έστω ότι  ο   μηνιαίος μισθός  για τον υπολογισμό της αποζημίωσης της  ανέρχεται σε 1.000,00€,  στην περίπτωση που θα   απολυθεί  με απροειδοποίητη καταγγελία , θα δικαιούται   αποζημίωσης απολύσεως ύψους  2.333,33€  €  [1.000,00 x 5 μήνες x (14/12) x 40% = 2.333,33 €].

Διευκρινίζεται ότι για τον υπολογισμό του μισθού της αποζημίωσης  συνυπολογίζονται, και η ποσοστιαία μηνιαία αναλογία των επιδομάτων εορτών και άδειας η οποία (αναλογία) τις προσαυξάνει κατά το 1/6 (12/12 +2/12 = 14/12).

Copyright © Epsilon Net | Όροι Χρήσης