Εταιρεία που έχει έδρα το εξωτερικό (Τρίτη χώρα ή Ευρωπαϊκή Ένωση) , όχι πλοιοκτήτρια αλλά μεσάζων αναθέτει σε .Ελληνική επιχείρηση υπαγόμενη σε κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, την επισκευή επαγγελματικού πλοίου και την πώληση υλικών που ενσωματώνονται σε αυτό, κατά την διέλευσή του από την Ελλάδα, το οποίο πλοίο ανήκει σε εταιρεία εξωτερικού (εκτός ή εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης). Τα Τιμολόγια που θα εκδοθούν από την Ελληνική εταιρεία προς την εταιρεία που ενεργεί ως μεσάζων απαλλάσσονται του ΦΠΑ και βάσει ποιας διάταξης ;