Ανώνυμη εταιρεία έχει στην κατοχή της τουριστική έπαυλη την οποία άρχισε να εκμετάλλεύεται με ΚΑΔ 55.20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΥΠΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ με μισθώσεις μιας ή δύο εβδομάδων σε αλλοδαπούς ή και σε Έλληνες. Ενίοτε το μισθώνουν και νομικά πρόσωπα για το προσωπικό τους. Το κατάλυμα λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46, του Ν 4179/2013, και έχει γνωστοποιηθεί στον ΕΟΤ ως αυτοεξυπηρετούμενο μη κύριο ξενοδοχειακό κατάλυμα. Το κατάλυμα έχει δηλωθεί ως υποκατάστημα με ΚΑΔ 55.20 και έχει προσληφθεί κα ένα άτομο με δίωρη καθημερινή εργασία γενικών καθηκόντων για την έν γένει φροντίδα του κτιρίου. Στο μισθωτήριο συμφωνητικό περιέχεται όρος κατάθεσης εγγύησης, σε περίπτωση που δεν τηρηθούν οι όροι του συμφωνητικού και ιδία εφόσον υπάρξουν ζημίες κατά την παραμονή του μισθωτή στο κατάλυμα, η οποία καταπίπτει υπερ του εκμισθωτή. Περαιτέρω εάν οι ζημίες είναι σημαντικές ο μισθωτής καλείται να καταβάλει πρόσθετο ποσό για την αποκατάστασή τους.

Ερωτάται:

1. Αν υπάγεται σε καθεστώς ΦΠΑ και σε ποιό ποσοστό, ή σε καθεστώς μισθωμένων κατοικιών απαλλασσομένων χαρτοσήμου ή με χαρτόσημο σε περίπτωση μισθωσης σε νομικό πρόσωπο.

2. Αν υποχρεούται η εταιρεία σε δήλωση του ιδωτικόυ συμφωνητικού ως «Μισθωτηρίου» ή ως απλού συμφωνητικού.

3. Αν υπoχρεούται σε έκδοση Τιμολογίου ή Αποδειξης Παροχής Υπηρεσιών, ή

η συναλλαγή καλύπτεται μόνο με το ιδιωτικό συμφωνητικό.

4. Πως αντιμετωπίζεατι φορολογικά η κατάπτωση της εγγύησης δηλ. αν προσαυξάνει το καταβληθέν μισθωμα ή θεωρείται ως έκτακτο κέρδος. Στο συμφωνητικό δεν έχει αναφερθεί ότι καταπίπτει ως ποινική ρήτρα.

5. Ομοίως και για το πρόσθετο ποσό αποκατάστασης των ζημιών, το οποίο έχει καταβληθεί σε τραπεζικό λογαριασμό με την ένδειξη «ζημίες της....», κατόπιν προφορικής συμφωνίας των μερών. Μπορεί να θεωρηθεί ως προσαύξηση του μισθώματος ή θεωρείται παροχή υπηρεσιών με ΦΠΑ και ποιό είναι το ενδεδειγμένο παραστατικό κατά περίπτωση.