Ατομική επιχείρηση έχει συνάψει σύμβαση για αναδοχή έργου με ΔΕΥΑ. Έχει εκτελεστεί και πληρωθεί σχεδόν το σύνολο του έργου και απέμεινε ο τελευταίος λογαριασμός. Για να πληρωθεί ο οποιοσδήποτε λογαριασμός εκδίδεται πρώτα η εντολή πληρωμής από την ΔΕΥΑ υπογεγραμμένη από την Τεχνική υπηρεσία, τον διευθυντή και τον ίδιο τον ανάδοχο, αφού έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος της εκτέλεσης του έργου και ψηφιστεί από το Δ.Σ., και ακολούθως ο ανάδοχος εκδίδει το τιμολόγιο.
Για το τελευταίο λογαριασμό η εντολή πληρωμής υπεγράφει στις 23/12/2021. Ο ανάδοχος τιμολόγησε στις 29/12/2021. Σε έλεγχο των δικαιολογητικών που ακολούθησε βρέθηκε να έχει γίνει διακοπή της επιχείρησης λόγω συνταξιοδότησης στις 15/09/2021. Ο ανάδοχος υποστηρίζει ότι έπρεπε για βιοποριστικούς λόγους να προχωρήσει στη διακοπή και αίτηση συνταξιοδότησης.
α)Ερωτάται εάν υπάρχει οποιαδήποτε νομολογία που να επιτρέπει την έκδοση τιμολογίου μετά την ημερομηνία διακοπής της επιχείρησης, προκείμενου να ολοκληρωθεί το έργο και να αποφευχθεί η δικαστική διένεξη.
β)Σε περίπτωση που δεν υπάρχει θα πρέπει η ΔΕΥΑ να μη κάνει αποδεκτό το τιμολόγιο και να επιστραφεί στον ανάδοχο με δικαστικό επιμελητή ώστε να διασφαλιστεί σε περίπτωση ελέγχου?